An official website of the United States Government Here's how you know

Official websites use .gov

A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

Secure .gov websites use HTTPS

A lock ( ) or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites.

وزارت امور خارجه ایالات متحده
دفتر سخنگو
بیانیه مطبوعاتی
وزیر امور خارجه ایالات متحده
۱۰ سپتامبر ۲۰۲۳

ایالات متحده از وضعیت انسانی در قره باغ، که به سرعت به وخامت می‌گراید، به شدت نگران است. ما ضمن یادآور شدن این موضوع که اقلام بشردوستانه در نزدیکی هر دو جاده لاچین و آغدام قرار دارند، درخواست‌مان را برای باز کردن فوری و همزمان هر دو کریدور تکرار می‌کنیم تا به این ترتیب، تجهیزات بشردوستانه بتواند عبور کند و به مردان، زنان، و کودکان در قره‌باغ کوهستانی برسد. ما همچنین از رهبران می‌خواهیم از هرگونه اقدامی که تنش‌ها را افزایش می‌دهد یا سبب منحرف شدن از حرکت به سوی این هدف می‌شود، خودداری کنند. به‌کارگیری زور برای حل و فصل اختلافات پذیرفتنی نیست.

با توجه به بالا گرفتن اخیر تنش‌ها در قفقاز جنوبی، ایالات متحده به پشتیبانی نیرومندانه خود از تلاش‌های ارمنستان و آذربایجان برای حل و فصل مسائل باقی‌مانده از طریق گفت‌و‌گوی مستقیم، به منظور دستیابی به صلحی کرامت‌مندانه و پایدار، ادامه خواهد داد. ما بار دیگر تاکید می‌کنیم که هرگونه توافق صلح میان ارمنستان و آذربایجان باید از حقوق و امنیت ساکنان قره‌باغ کوهستانی محافظت کند. ما همچنین گفت‌و‌گو بین باکو و ساکنان قره‌باغ کوهستانی را تشویق می‌کنیم.


ایالات متحده همچنین تاکید می‌کند که تنها راه پیش رو صلح، گفت‌و‌گو، و عادی‌سازی روابط میان ارمنستان و آذربایجان بر اساس احترام متقابل به حاکمیت ملی و تمامیت ارضی یکدیگر است.

برای مشاهده محتوای اصلی: https://www.state.gov/urgent-need-for-humanitarian-supplies-into-nagorno-karabakh/

این ترجمه‌ها جهت رفاه خواننده ارائه شده اند و فقط باید متن اصلی انگلیسی را معتبر دانست.

U.S. Department of State

The Lessons of 1989: Freedom and Our Future