An official website of the United States Government Here's how you know

Official websites use .gov

A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

Secure .gov websites use HTTPS

A lock ( ) or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites.

وزارت امور خارجه ایالات متحده
ند پرایس، سخنگوی وزارت امور خارجه
بیانیه مطبوعاتی
۱ دسامبر ۲۰۲۲

ایالات متحده دو فرد و دو شرکت مستقر در لبنان را به دلیل ارائه خدمات مالی به حزب‌الله، و همچنین یک فرد تسهیل کننده در زمینه تهیه سلاح برای حزب‌الله، را تحریم می‌کند. این تسهیل‌کنندگان مالی و شرکت‌های مرتبط با آنها، عوامل و دستگاه‌های مالی فراگیر حزب‌الله را که در سرتاسر لبنان فعال هستند، از جمله القرض الحسن و واحد مالی مرکزی حزب‌الله، را مدیریت می‌کنند و فعالیت آنها را ممکن می‌سازند. القرض الحسن که از سوی ایالات متحده تحریم شده است، یکی از مؤسسه‌های شبه‌مالی حزب‌الله است که بنا به دستور حسن نصرالله، رهبر حزب الله، در شورای اجرایی حزب‌الله بر بودجه این گروه تروریستی نظارت می‌کند.

اقدامات امروز بنا بر نسخه اصلاح شده فرمان اجرایی ۱۳۲۲۴ انجام شده است. این فرمان تروریست‌ها، سازمان‌های تروریستی، رهبران و مقامات گروه‌های تروریستی، و کسانی را که از تروریست‌ها یا اقدامات تروریستی حمایت می‌کنند، هدف قرار می‌دهد.

حزب‌الله همچنان یک سازمان تروریستی است که ثبات و امنیت لبنان و همچنین ثبات منطقه را تضعیف می‌کند و این رویه حتی در شرایطی که مردم لبنان از یک بحران مالی شدید رنج می‌برند، ادامه دارد. برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد این اقدام، خواهشمند است به بیانیه مطبوعاتی وزارت خزانه‌داری مراجعه کنید.


برای مشاهده محتوای اصلی: (https://www.state.gov/targeting-hizballah-financial-and-weapon-facilitators/)

این ترجمه‌ها جهت رفاه خواننده ارائه شده‌اند و فقط باید متن اصلی انگلیسی را معتبر دانست.

U.S. Department of State

The Lessons of 1989: Freedom and Our Future