An official website of the United States Government Here's how you know

Official websites use .gov

A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

Secure .gov websites use HTTPS

A lock ( ) or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites.

وزارت امور خارجه ایالات متحده
دفتر سخنگو
۱۴ نوامبر ۲۰۲۲
یادداشت رسانه‌ای

وزارت امور خارجه امروز از راه‌اندازی صفحه ویژه «به هم پیوستن دوباره خانواده‌های افغان» خبر داد. این صفحه شامل اطلاعاتی است مبنی بر این که چگونه افغان‌ها در ایالات متحده می‌توانند بسته به وضعیت مهاجرتی یا شیوه ورودشان به ایالات متحده، به اعضای خانواده‌هایشان بپیوندند.

ایالات متحده از اوت ۲۰۲۱ تاکنون از به هم پیوستن دوباره و اسکان مجدد خانواده‌های افغانستانی پشتیبانی کرده است. با آن که ایالات متحده توانسته است با موفقیت برخی از این خانواده‌ها را گرد هم آورد، دیگران همچنان از هم جدا هستند و کماکان سختی و چالش را تجربه می‌کنند. هدف از راه‌اندازی این صفحه ویژه به هم پیوستن دوباره، کمک کردن به خانواده‌هایی است که همچنان از هم جدا هستند.

ایالات متحده نسبت به مردم افغانستان تعهدی پایدار دارد و متعهد است که اطلاعات و ابزارهای مورد نیاز را در اختیار افرادی که خواستار دوباره پیوستن به اعضای خانواده‌هایشان هستند، قرار دهد. افرادی که خواهان پیوستن دوباره به اعضای خانواده‌هایشان در افغانستان هستند ممکن است بسته به وضعیت مهاجرتی یا شیوه ورودشان به ایالات متحده، راه‌های مختلفی برای پیگیری به هم پیوستن دوباره خود داشته باشند. صفحه ویژه به هم پیوستن دوباره خانواده‌ها، مسیرها و نحوه آغاز فرآیند قابل اجرا را برای افراد زیر مشخص می‌کند: شهروندان ایالات متحده، دارندگان اقامت دائم، پناهندگان، پناهجویان، و افغان‌های دارای اقامت مشروط، از جمله افرادی که بعداً به آنها وضعیت حفاظت شده موقت اعطا شد.

این صفحه در بخش تازه‌ای از صفحه پرسش‌های مربوط به افغانستان وزارت امور خارجه و تارنماهای نمایندگی ایالات متحده در افغانستان، و «اداره خدمات شهروندی و مهاجرت ایالات متحده» قرار خواهد گرفت. این تارنماها افرادی را که مایل به پیوستن به اعضای خانواده‌هایشان هستند، به مسیرهای موجود هدایت خواهد کرد.


برای مشاهده محتوای اصلی: https://www.state.gov/state-department-launches-afghan-family-reunification-landing-page/

این ترجمه‌ها جهت رفاه خواننده ارائه شده‌اند و فقط باید متن اصلی انگلیسی را معتبر دانست.

U.S. Department of State

The Lessons of 1989: Freedom and Our Future