An official website of the United States Government Here's how you know

Official websites use .gov

A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

Secure .gov websites use HTTPS

A lock ( ) or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites.

وزارت امور خارجه ایالات متحده
دفتر سخنگو
یادداشت رسانه‌ای
۳ مارس ۲۰۲۲

امروز تیم لندرکینگ، فرستاده ویژه ‌ایالات متحده در امور یمن، و کتی وستلی، کاردار سفارت ایالات متحده در یمن، سفرشان به یمن را به پایان رساندند. آنها در این سفر با فرمانداران حضرموت، مهره، و شبوه دیدار کردند.

این دیدار مشخص کرد که یمنی‌های سراسر کشور – حتی آنها که بسیار دورتر از خطوط  مقدم زندگی می‌کنند – چگونه سال‌ها از بی‌ثباتی سیاسی و اقتصادی رنج برده‌اند. این دیدار فرصتی را برای گفت‌وگو درباره نیازهای این استان‌ها و تلاش‌ها برای تقویت خدمات پایه، فرصت‌های اقتصادی، و امنیت، که سبب ریشه دواندن صلح می‌شود، فراهم کرد. این سفر به یمن همچنین بر چالش‌های مستمر موجود از سوی تروریسم و ​​قاچاق، که بی‌ثباتی را گسترش می‌دهد، تاکید کرد.

هیأت آمریکایی بر پشتیبانی خود از یک فرایند صلح تحت رهبری سازمان ملل متحد، که دربرگیرنده دیدگاه‌های گروه‌های مختلف یمنی – از جمله حضرموت، مهره، و شبوه و نیز زنان، رهبران جامعه مدنی، و نمایندگان دیگر گروه‌هایی که به‌طور سنتی به حاشیه رانده شده‌اند – باشد، تأکید کرد.

سفر به یمن اهمیت تداوم پشتیبانی جامعه بین‌المللی از ثبات اقتصادی و تلاش‌های امدادی بشردوستانه را مورد تاکید قرار داد. میلیون‌ها یمنی بر اثر این درگیری آواره شده‌اند و برای برآوردن نیازهای اولیه از جمله غذا، مراقبت‌های بهداشتی، و آب به کمک‌های بین‌المللی متکی هستند. ایالات متحده از زمان آغاز درگیری‌ها تاکنون بیش از ۴ میلیارد دلار کمک بشردوستانه به یمن ارائه کرده است و قویاً از اهداکنندگان می‌خواهد که در رویداد سطح بالای تعهد برای یمن، که با میزبانی مشترک سازمان ملل متحد، سوئیس، و سوئد در ۱۶ مارس برگزار خواهد شد، سخاوتمندانه از مردم یمن پشتیبانی کنند.


برای مشاهده محتوای اصلی: (https://ye.usembassy.gov/special-envoy-lenderking-and-charge-westley-conclude-visit-to-yemen-03032022/)

این ترجمه‌ها جهت رفاه خواننده ارائه شده‌اند و فقط باید متن اصلی انگلیسی را معتبر دانست.

U.S. Department of State

The Lessons of 1989: Freedom and Our Future