An official website of the United States Government Here's how you know

Official websites use .gov

A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

Secure .gov websites use HTTPS

A lock ( ) or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites.

کاخ سفید
۱۱ اوت ۲۰۲۱

رئیس‌جمهوری آمریکا گفته است چالش زمان ما این است که نشان دهیم دموکراسی‌ها می‌توانند با بهبود بخشیدن به زندگی مردم‌شان و برطرف کردن بزرگترین مشکلاتی که فراروی جهان گسترده‌تر قرار دارد، به نتیجه برسند. پرزیدنت بایدن در شش ماه نخست کار خود، با واکسینه کردن ۷۰ درصد جمعیت کشور، تصویب طرح نجات آمریکا، و پیش بردن قوانین دو حزبی برای سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها و رقابتی بودن، دموکراسی را در درون کشور تقویت کرد. و او ائتلاف‌های ما با شرکا و هم‌پیمانان دموکراتیک‌مان را بازسازی کرده و جهان را بسیج کرده است تا در برابر موارد نقض حقوق بشر بایستد، با بحران آب و هوایی مقابله کند، و با همه‌گیری جهانی – از جمله اهدای میلیون‌ها دز واکسن به کشورهای سراسر جهان – روبه‌رو شود.

پرزیدنت بایدن امروز در راستای همین تعهد خود با خرسندی اعلام می‌کند که رهبران یک گروه متنوع از دموکراسی‌های جهان را در یک نشست مجازی برای دموکراسی گرد هم خواهد آورد. تقریباً یک سال بعد از اجلاس مجازی، اجلاس دوم به صورت حضوری برگزار خواهد شد. اجلاس مجازی که قرار است در روزهای ۹ و ۱۰ دسامبر برگزار شود، به تقویت تعهدات و طرح‌ها در سه موضوع اصلی – یعنی دفاع در برابر اقتدارگرایی، مبارزه با فساد، و ترویج احترام به حقوق بشر – خواهد پرداخت. پرزیدنت بایدن پس از یک سال رایزنی، هماهنگی، و اقدام، از رهبران جهان دعوت خواهد کرد تا بار دیگر پیشرفت‌های به دست آمده در زمینه تعهداتشان را به نمایش بگذارند. هر دو اجلاس سران دولت‌ها، جامعه مدنی، نهادهای بشردوستی، و بخش خصوصی را گرد هم خواهد آورد. این به منزله فرصتی برای رهبران جهان خواهد بود تا به سخنان یکدیگر و شهروندان‌شان گوش دهند، موفقیت‌هایشان را با هم در میان بگذارند، همکاری‌های بین‌المللی را پیش ببرند، و صادقانه درباره چالش‌های فراروی دموکراسی سخن بگویند تا به اتفاق بتوانند بنیاد تجدید دموکراتیک را تقویت کنند.

برای کسب اطلاعات بیشتر به https://www.state.gov/summit-for-democracy/ مراجعه کنید.


برای مشاهده محتوای اصلی: https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2021/08/11/president-biden-to-convene-leaders-summit-for-democracy/

این ترجمه‌ها جهت رفاه خواننده ارائه شده‌اند و فقط باید متن اصلی انگلیسی را معتبر دانست.

U.S. Department of State

The Lessons of 1989: Freedom and Our Future