An official website of the United States Government Here's how you know

Official websites use .gov

A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

Secure .gov websites use HTTPS

A lock ( ) or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites.

وزارت امور خارجه ایالات متحده
بیانیه مطبوعاتی
ند پرایس، سخنگوی وزارت امور خارجه ایالات متحده
۹ مارس ۲۰۲۳

ایالات متحده از اعلام امروز سازمان ملل متحد مبنی بر امضای توافق‌نامه‌ای برای خرید کشتی برای دریافت ۱.۱ میلیون بشکه نفت از نفتکش در حال پوسیدگی صافر استقبال می‌کند. این گامی حیاتی در جهت اجرای طرح اضطراری سازمان ملل متحد برای جلوگیری از یک فاجعه زیست محیطی منطقه‌ای، بروز اختلال اقتصادی در دریای سرخ با پیامدهای جهانی، و وخیم‌تر شدن بدترین بحران انسانی جهان است.

ما همزمان با استقبال از از اعلام امروز، باید شتاب به وجود آمده برای به نتیجه رساندن این عملیات اضطراری را حفظ کنیم. سازمان ملل متحد به ۳۴ میلیون دلار کمک دیگر نیاز فوری دارد تا بتواند نفت را از صافر به کشتی تازه خریداری شده انتقال دهد. ایالات متحده که ۱۰ میلیون دلار به این تلاش کمک کرده است، کارش را برای تقویت پشتیبانی بیشتر به منظور جلوگیری از این فاجعه پیش رو، از سر خواهد گرفت.

ما از اهداکنندگانی که پیش از این سخاوتمندانه کمک کرده‌اند سپاسگزاری می‌کنیم. جامعه بین‌المللی – از جمله بخش خصوصی – باید برای مقابله با این تهدید قریب‌الوقوع دست در دست هم دهند. یمنی‌ها هم‌اکنون از بیش از هشت سال جنگ رنج می‌برند. آنها نمی‌توانند از دست دادن معیشت خود در صنعت شیلات، اختلال در دسترسی میلیون‌ها تن به خوراک و آب، و پیامدهای بهداشتی ناشی از آلودگی به وجود آمده از یک نشت عظیم نفت از صافر را تحمل کنند.

این که ما اکنون این کسری بودجه را برطرف کنیم تا سازمان ملل متحد بتواند عملیات اضطراری را در سریع‌ترین زمان ممکن تکمیل کند، امری بسیار مهم است. ایالات متحده از کمک‌کنندگان دولتی و خصوصی می‌خواهد که پا پیش بگذارند و بودجه حیاتی مورد نیاز برای جلوگیری از نابودی معیشت مردم، به وجود آمدن مانع بر سر راه ترابری جهانی در یک مسیر حیاتی کشتیرانی، و ویرانی زیست‌محیطی شامل اکوسیستم‌های دریایی حیاتی در دریای سرخ، را ارائه کنند.


برای مشاهده محتوای اصلی: https://www.state.gov/support-for-the-un-announcement-to-avert-an-environmental-crisis-off-the-yemeni-coast/

این ترجمه‌ها جهت رفاه خواننده ارائه شده‌اند و فقط باید متن اصلی انگلیسی را معتبر دانست.

U.S. Department of State

The Lessons of 1989: Freedom and Our Future