An official website of the United States Government Here's how you know

Official websites use .gov

A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

Secure .gov websites use HTTPS

A lock ( ) or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites.

وزارت خارجه ایالات متحده
دفتر سخنگو
بیانیه آنتونی جی. بلینکن، ‌وزیر خارجه
۲۹ ژوئن ۲۰۲۱

من دیروز این افتخار را داشتم که به همراه ایتالیا میزبان یک نشست سودمند درباره سوریه باشم. من در آن جلسه بار دیگر ضرورت حصول اطمینان از رسیدن کمک‌های بشردوستانه حیاتی به همه سوری‌های نیازمند را تکرار کردم. من بر اهمیت تمدید مجوز و گسترش توانایی سازمان ملل متحد برای ارائه این کمک نجات‌دهنده به مردم سوریه در آن سوی مرزها تأکید کردم؛ ‌ضرورتی که به ویژه همه‌گیری کووید-۱۹ آن را حادتر کرده است. من همچنین بر پشتیبانی قاطع‌مان از تلاش‌های تحت رهبری سازمان ملل برای دستیابی به یک راه حل سیاسی جهت پایان دادن به جنگ یک دهه‌ای سوریه مطابق با قطعنامه ۲۲۴۳ و ارتقاء پاسخگویی در قبال جنایات مستمر رژیم اسد، تأکید کردم.

من با خرسندی اعلام کردم که ایالات متحده بیش از ۴۳۶ میلیون دلار کمک بشردوستانه بیشتر را به سوری‌های آسیب‌پذیر در سوریه و کشورهای اطراف و جوامع سخاوتمند میزبان آنها، ارائه می‌دهد. این مبلغ شامل کمکی در حدود ۹۹ میلیون دلار برای واکنش به همه‌گیری کووید-۱۹ است. این بودجه از ارائه غذا، آب پاکیزه، سرپناه، مراقبت‌های بهداشتی، تغذیه، حفاظت و آموزش، و دیگر اشکال امدادرسانی، پشتیبانی خواهد کرد. به این ترتیب و با احتساب این مبلغ، ایالات متحده از آغاز درگیری‌های یک دهه پیش تاکنون تقریباً ۱۳.۵ میلیارد دلار در اختیار مردم سوریه قرار داده است.

ما از شرکای بشردوست‌مان در سراسر منطقه که همچنان در شرایط بسیار دشوار به این بحران پیچیده واکنش نشان می‌دهند، سپاسگزاریم. من کشورهای دیگر را تشویق می‌کنم که در ارائه کمک‌های اساسی بشردوستانه به سوری‌ها و جوامع میزبان آنها به ما بپیوندند.

اعلان روز گذشته به دنبال انتشار «پروانه عمومی شماره ۲۱ دولت سوریه» توسط ایالات متحده منتشر شده است؛ پروانه‌ای که بر معافیت‌ها، استثنائات، و مجوزهای موجود برای صادرات و کمک‌های بشردوستانه به سوریه مبتنی است. این پروانه کلی جدید بیش از پیش از کارهای مهم دولت‌ها، سازمان‌های بین‌المللی‌، سازمان‌های غیردولتی، و بخش خصوصی در زمینه ارائه صادرات و کمک‌های مرتبط با کووید-۱۹ به مردم سوریه پشتیبانی خواهد کرد.

اقدامات و اعلان‌های روز گذشته ما بر تعهدمان جهت پایان دادن به رنج و بی‌ثباتی عظیمی که مردم سوریه برای مدت بیش از یک دهه تحمل کرده‌اند، آن هم در شرایطی که رژیم اسد به جنگ خشونت‌آمیز علیه مردم خود ادامه می‌دهد و مانع از تلاش برای دستیابی به یک راه‌‌حل سیاسی برای این مناقشه می‌شود، تأکید می‌کند. ما همچنان نسبت به پشتیبانی از مردم سوریه و ترویج احترام به کرامت و حقوق بشر همه مردم سوریه متعهد هستیم.


برای مشاهده محتوای اصلی: https://www.state.gov/u-s-support-for-the-people-of-syria/

این ترجمه‌ها جهت رفاه خواننده ارائه شده‌اند و فقط باید متن اصلی انگلیسی را معتبر دانست.

U.S. Department of State

The Lessons of 1989: Freedom and Our Future