An official website of the United States Government Here's how you know

Official websites use .gov

A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

Secure .gov websites use HTTPS

A lock ( ) or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites.

وزارت خارجه
دفتر سخنگوی
بیانیه وزیر خارجه آنتونی جی. بلینکن
۱۶ مه ۲۰۲۱

امسال، روز ۱۷ مه مصادف است با شانزدهمین سالگرد برگزاری نخستین روز جهانی مبارزه با همجنس‌گرا‌هراسی، تراجنس‌گرا‌هراسی و دوجنس‌گرا‌هراسی. در طی این سال‌ها، ایالات متحده تلاش کرده است تا حقوق انسانی و آزادی‌‌های اساسی همه انسان‌ها، منجمله همجنسگرایان زن و مرد، دوجنسگرایان، تراجنسیتی‌ها، و افراد کوئیر و بینا¬جنس¬ها (افراد LGBTQI+) را تأیید کند. به طور قطع، در مسیر این حرکت به سوی شمول، با چالش‌ها و موانع زیادی مواجه گشته¬ایم، و کارهای زیادی را همچنان در پیش رو داریم.
پیام «همه با هم: ایستادگی، حمایت، و التیام!» به ویژه در رابطه با مضمون امسال روز جهانی مبارزه با همجنس‌گرا‌هراسی، تراجنس‌گرا‌هراسی و دوجنس‌گرا‌هراسی مناسبت ویژه¬ای دارد. پایان دادن به تنفر و خشونت علیه افراد LGBTQI+ نیازمند کمک و همیاری از سوی همه ماست. ایالات متحده نقش خود را ایفا می‌کند. طی هفته‌های نخست پس از آغاز دوران ریاست جمهوری خود، پرزیدنت بایدن بخشنامه¬ای صادر کرد و کلیه ادارات دولت فدرال که در خارج از امریکا مستقر هستند را موظف ساخت تا اطمینان حاصل نمایند تلاش¬های دیپلماتیک ایالات متحده و کمک‌های آن به سایر کشورها، هدف ترویج و حمایت از حقوق انسانی افراد LGBTQI+ را مد نظر دارند. این امر مهم هم اکنون عملی گشته¬ است.
ایالات متحده مجموعه¬ای از تلاش¬ها در چندین زمینه کلیدی را در اولویت قرار می ¬دهد. اینها عبارتند از: مبارزه بر علیه روند جرم دانستن موقعیت و جایگاه، و همچنین رفتار افراد LGBTQI+؛ حمایت پناهندگان و پناهجویان LGBTQI+ آسیب پذیر؛ تأمین منابع مالی لازم برای حفاظت از حقوق بشر و پایان دادن به تبعیض؛ پاسخگویی و مسئولیت پذیری برای ارتکاب نقض حقوق بشر در رابطه با افراد LGBTQI+؛ و سازماندهی ائتلاف¬ها و تسهیل مشارکت سازمان‌های بین المللی در امر مبارزه با هر گونه تبعیض بر علیه افراد LGBTQI+. با همیاری و همکاری، ما میتوانیم جهانی را بسازیم که کرامت همه انسان‌ها را محترم به شمار می‌آورد و آن را تجلیل می‌کند. با چنین مشارکتی میتوانیم هدف تکوین جامعه‌ای فراگیر و حافظ حقوق را بسازیم؛ جامعه‌ای که در آن، هیچکس به خاطر آنچه هست و حس میکند، یا به دلیل عشق ورزیدن به کسی که می-خواهد، نباید در بیم و واهمه زندگی کند.

در اعلامیه جهانی حقوق بشر آمده است که همه انسان‌ها از حقوق بشر و آزادی‌های اساسی برخوردار هستند. به منظور بزرگداشت و تجلیل از مشارکت¬های افراد LGBTQI+ در سراسر جهان، ایالات متحده بار دیگر بر این ارزش مشترک تأیید می کند: همه سزاوار زندگی با کرامت هستند.


برای مشاهده محتوای اصلی: https://www.state.gov/on-the-international-day-against-homophobia-transphobia-and-biphobia/

این ترجمه‌ها جهت رفاه خواننده ارائه شده‌اند و فقط باید متن اصلی انگلیسی را معتبر دانست

U.S. Department of State

The Lessons of 1989: Freedom and Our Future