An official website of the United States Government Here's how you know

Official websites use .gov

A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

Secure .gov websites use HTTPS

A lock ( ) or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites.

وزارت امور خارجه ایالات متحده
دفتر سخنگو
بیانیه مطبوعاتی آنتونی جی. بلینکن، ‌وزیر امور خارجه ایالات متحده
۱۱ اکتبر ۲۰۲۲

پس از سال‌ها میانجی‌گری ایالات متحده، دولت‌های اسرائیل و لبنان امروز اعلام کردند که بر سر یک توافق تاریخی برای ایجاد یک مرز دریایی دائمی میان دو کشور به اجماع رسیده‌اند. این پیشرفت آغاز دوره تازه‌ای از رفاه و ثبات در خاورمیانه را مژده می‌دهد و انرژی حیاتی را برای مردم منطقه و جهان فراهم می‌کند. اعلان امروز، فراتر از ارائه منافع فوق‌العاده برای مردم لبنان و اسرائیل، قدرت همکاری منطقه‌ای برای رویارویی با چالش‌های مشترک در خاورمیانه و فراتر از آن را به نمایش می‌گذارد. این اعلان همچنین بر قدرت دگرگون‌کننده دیپلماسی آمریکایی تاکید دارد.

این توافق از منافع اقتصادی و امنیتی اسرائیل و لبنان محافظت می‌کند و فصل تازه‌ای را برای مردم منطقه رقم می‌زند. من از رهبران اسرائیل و لبنان برای تمایل‌شان به مذاکره در راستای منافع مردم‌شان سپاسگزارم و از آموس هاچستین، هماهنگ‌کننده ویژه ریاست‌جمهوری، و تیمش برای کار دیپلماتیک خستگی‌ناپذیرشان در نزدیک کردن طرف‌ها با هدف تحقق این توافق قدردانم. اکنون بسیار مهم است که همه طرف‌ها به سرعت این توافق را نهایی کنند و به تعهدات‌شان برای تلاش در جهت اجرای آن به نفع منطقه و جهان، پایبند باشند.


برای مشاهده محتوای اصلی: https://www.state.gov/historic-breakthrough-on-the-israel-lebanon-maritime-boundary/

این ترجمه‌ها جهت رفاه خواننده ارائه شده‌اند و فقط باید متن اصلی انگلیسی را معتبر دانست.

U.S. Department of State

The Lessons of 1989: Freedom and Our Future