An official website of the United States Government Here's how you know

Official websites use .gov

A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

Secure .gov websites use HTTPS

A lock ( ) or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites.

وزارت امور خارجه ایالات متحده
بیانیه مطبوعاتی
ند پرایس، سخنگوی وزارت امور خارجه ایالات متحده
۴ نوامبر ۲۰۲۲

امروز ۴۳ سال از تسخیر سفارت ایالات متحده در تهران می‌گذرد. پیروان آیت‌الله خمینی دیپلمات‌های ما را برای مدت ۴۴۴ روز گروگان گرفتند و نه تنها باعث رنج آنها، بلکه در نتیجه باعث ناراحتی و عذاب خانواده هایشان در آمریکا شدند. ما سپاسگزار ازخودگذشتگی فداکارانه دیپلمات‌های‌مان که در تهران مشغول خدمت بودند هستیم. ما به همین ترتیب از خدمات همه دیپلمات‌های آمریکایی که برای پیشبرد منافع امنیت ملی ایالات متحده در سراسر جهان، اغلب در شرایطی بسیار دشوار، تلاش می‌کنند، سپاسگزاریم.

افزون بر تسخیر سفارت، رژیم ایران سابقه‌ای طولانی در زندانی کردن ناعادلانه شهروندان خارجی برای استفاده به عنوان اهرم سیاسی دارد و ما همچنان نسبت به آزادی همه شهروندان آمریکایی به ناحق بازداشت شده متعهد هستیم. ما بار دیگر تاکید می‌کنیم که ایران باید اجازه دهد عماد شرقی، مراد طاهباز، و سیامک نمازی، شهروندان آمریکایی، به خانه نزد عزیزان‌شان بازگردند.


برای مشاهده محتوای اصلی: https://www.state.gov/the-43rd-anniversary-of-the-takeover-of-the-u-s-embassy-in-tehran/

این ترجمه‌ها جهت رفاه خواننده ارائه شده‌اند و فقط باید متن اصلی انگلیسی را معتبر دانست.

U.S. Department of State

The Lessons of 1989: Freedom and Our Future