An official website of the United States Government Here's how you know

Official websites use .gov

A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

Secure .gov websites use HTTPS

A lock ( ) or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites.

وزارت امور خارجه ایالات متحده
دفتر سخنگو
بیانیه ند پرایس، سخنگوی وزارت امور خارجه
۲۸ فوریه ۲۰۲۲

ایالات متحده امروز در چهل و نهمین نشست عادی شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد به این شورا می‌پیوندد. بازگشت ایالات متحده به آن نهاد وعده رئیس‌جمهوری بایدن را عملی می‌کند و اهمیت حقوق بشر در سیاست خارجی کشور ما را نشان می‌دهد. این بهترین زمان برپایی این نشست است.

از نخستین لحظات آغازین حمله از قبل برنامه‌ریزی شده، بی‌دلیل، و بدون توجیه روسیه به اوکراین، گزارش‌هایی از نقض حقوق بشر منتشر شده است. بگذارید تردیدی وجود نداشته باشد: روسیه به این دلیل به اوکراین حمله کرد که اوکراین جرات کرده بود یک مسیر دموکراتیک را دنبال کند. تهاجم روسیه سبب آسیب دیدن و ویرانی مدارس، بیمارستان‌ها، ایستگاه‌های رادیویی، خانه‌ها، و مرگ و زخمی شدن غیرنظامیان، از جمله کودکان، شد.

آنتونی جی. بلینکن، وزیر امور خارجه ایالات متحده، روز اول مارس در جلسه این شورا سخنرانی خواهد کرد. او از این فرصت برای بیان آشکار تهدیدی که از سوی روسیه وجود دارد استفاده خواهد کرد و هم‌زمان یادآور خواهد شد که اوکراین تنها بخش جهان نیست که به توجه این شورا نیاز دارد.

رویدادهای اوکراین بر اهمیت یک نهاد حقوق بشری مختص ترویج منشور سازمان ملل متحد و اعلامیه جهانی حقوق بشر و ثبت و ضبط موارد نقض و سوءاستفاده از حقوق بشر تأکید دارد.

شیبا کراکر، نماینده دائم ایالات متحده در سازمان ملل و سایر سازمان‌های بین‌المللی در ژنو، در این نشست با حمایت میشل تیلور، سفیر تازه تأیید شده آمریکا در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، ریاست هیأت ایالات متحده را بر عهده خواهد داشت. عذرا ضیا، معاون وزیر امور خارجه در امور امنیت غیرنظامی، دموکراسی، و حقوق بشر طی روزهای ۲۸ فوریه تا ۱ مارس به منظور حضور در جلسات با همتایان و شرکای بین‌المللی در امور انسان دوستانه در ژنو به این هیأت ملحق خواهد شد.


برای مشاهده محتوای اصلی: https://www.state.gov/49th-session-of-the-un-human-rights-council/

این ترجمه‌ها جهت رفاه خواننده ارائه شده‌اند و فقط باید متن اصلی انگلیسی را معتبر دانست.

U.S. Department of State

The Lessons of 1989: Freedom and Our Future