An official website of the United States Government Here's how you know

Official websites use .gov

A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

Secure .gov websites use HTTPS

A lock ( ) or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites.

وزارت خارجه ایالات متحده
دفتر سخنگو
بیانیه آنتونی جی. بلینکن، وزیر خارجه
۸ مارس ۲۰۲۱

ایالات متحده همه ساله در روز ۸ مارس با بزرگداشت رهبری، قدرت، و شجاعت زنان و دختران، روز جهانی زنان را همراه با جهان گرامی می‌دارد. ایالات متحده این واقعیت را درک می‌کند که مشارکت منصفانه زنان در زندگی اجتماعی، سیاسی، و اقتصادی برای صلح و سعادت جامعه جمعی ما حیاتی است.

همه‌گیری کووید-۱۹ در سالی که گذشت چالش غیرمنتظره‌ای را برای امنیت و رفاه زنان و دختران رقم زد. زنان و دختران به شکلی نامتناسب – از خطر افزایش‌یافته اذیت و آزار خانگی در زمان به اجرا درآمدن فرمان‌های ماندن در خانه گرفته تا ناامنی اقتصادی و شغلی بیشتر – تحت تأثیر این همه‌گیری قرار گرفتند. به رغم این نابرابری، زنان در خط مقدم این همه‌گیری به عنوان مراقبت‌کنندگان بدون مزد، کارکنان بهداشتی، آموزگاران، و سایر پرسنل ضروری به رهبری پرداخته‌اند، به پشتیبانی از کرامت و حقوق همه مردم ادامه داده‌اند، و تغییراتی پایدار را که برای سالیان سال به نفع جوامع‌شان خواهد بود، ایجاد کرده‌اند.

این مایه کمال خرسندی من است که امسال روز جهانی زنان را با میزبانی مراسم سالانه پانزدهمین دوره «جایزه بین‌المللی زنان شجاع» (آی‌دبلیواُسی) گرامی می‌دارم. دریافت‌کنندگان جایزه امسال نشان می‌دهند که زنان شجاع، الهام‌بخش جهانی بهتر هستند. این زنان، هم‌زمان با پشتیبانی از صلح، عدالت، حقوق بشر، برابری جنسیتی، و توانمندسازی زنان، شهامت و رهبری استثنایی را – اغلب با متحمل شدن خطرات و فداکاری‌های عظیم شخصی – به نمایش گذاشته‌اند. ما می‌دانیم که زنان وقتی توانمند شوند، عوامل ایجاد تغییر مثبت هستند. من بسیار مفتخرم که کار بزرگ یکایک دریافت‌کنندگان امسال جایزه بین‌المللی زنان شجاع را گرامی می‌دارم و به ویژه افتخار می‌کنم که بانوی نخست به همین مناسبت به ما ملحق می‌شوند.

ایالات متحده متعهد هست که اطمینان حاصل کند برابری جنسیتی و توانمندسازی زنان از اصول محوری سیاست خارجی و امنیت ملی ما است. ما امروز، مانند هر روز، در تعهدمان نسبت به توانمندسازی زنان و برابری جنسیتی در خانه و در سراسر جهان استوار ایستاده‌ایم. ایالات متحده آماده است که از حقوق بهداشتی، اقتصادی، سیاسی، و انسانی هر زن و دختر پشتیبانی کند؛ زیرا وقتی زنان توانمند شوند، همه ما نیز بهتر خواهیم شد.


برای مشاهده محتوای اصلی: https://www.state.gov/celebrating-international-womens-day/

این ترجمه‌ها جهت رفاه خواننده ارائه شده‌اند و فقط باید متن اصلی انگلیسی را معتبر دانست.

U.S. Department of State

The Lessons of 1989: Freedom and Our Future