An official website of the United States Government Here's how you know

Official websites use .gov

A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

Secure .gov websites use HTTPS

A lock ( ) or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites.

وزارت امور خارجه ایالات متحده
بیانیه مطبوعاتی
آنتونی جی. بلینکن، وزیر امور خارجه
۱ سپتامبر ۲۰۲۲

گزارش ۳۱ اوت دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد موارد اذیت و آزار و نقض حقوق بشر در شین‌جیانگ را با ذکر جزئیات هشداردهنده تشریح می‌کند. این گزارش نتیجه می‌گیرد که «میزان بازداشت‌های خودسرانه و تبعیض‌آمیز اعضای گروه‌های اویغور و عمدتاً مسلمان … ممکن است جنایات بین‌المللی، به‌ویژه جنایات علیه بشریت، محسوب شود» و «نقض‌های جدی حقوق بشر» در شین‌جیانگ انجام شده است.

ایالات متحده از این گزارش مهم استقبال می‌کند. این گزارش مقتدرانه آزار و رفتار هولناک با اویغورها و اعضای سایر گروه‌های اقلیت قومی و مذهبی توسط دولت جمهوری خلق چین (پی‌آر‌سی) را توصیف می‌کند.

این گزارش نگرانی شدید ما را در مورد نسل‌کشی و جنایت علیه بشریت، که مقامات دولتی جمهوری خلق چین علیه اویغورهای عمدتاً مسلمان و سایر گروه‌های اقلیت‌های قومی و مذهبی در شین‌جیانگ مرتکب می‌شوند، بار دیگر و این بار عمیق‌تر تأیید می‌کند.

ما به همکاری نزدیک با شرکای‌مان، جامعه مدنی، و جامعه بین‌المللی ادامه خواهیم داد تا در پی اجرای عدالت و پاسخگویی برای قربانیان بی‌شمار باشیم. ما همچنان به پاسخگو کردن جمهوری خلق چین ادامه خواهیم داد. ما از جمهوری خلق چین می‌خواهیم افرادی را که ناعادلانه بازداشت شده‌اند آزاد کند، تکلیف ناپدیدشدگان را مشخص کنند، و به بازرسان مستقل اجازه دهد به شین‌جیانگ، تبت، و سراسر جمهوری خلق چین دسترسی کامل و بدون مانع داشته باشند.


برای مشاهده محتوای اصلی: (https://www.state.gov/un-office-of-the-high-commissioner-for-human-rights-report-on-the-human-rights-situation-in-xinjiang/)

این ترجمه‌ها جهت رفاه خواننده ارائه شده‌اند و فقط باید متن اصلی انگلیسی را معتبر دانست.

U.S. Department of State

The Lessons of 1989: Freedom and Our Future