An official website of the United States Government Here's how you know

Official websites use .gov

A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

Secure .gov websites use HTTPS

A lock ( ) or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites.

وزارت امور خارجه ایالات متحده
دفتر سخنگو
بیانیه آنتونی جی. بلینکن، وزیر امور خارجه
۱۴ اکتبر ۲۰۲۱

پرزیدنت بایدن از نخستین روزهای روی کار آمدن این دولت مشخص کرده که سیاست خارجی ما بر پایه ارجمندترین ارزش‌های دموکراتیک آمریکا – یعنی دفاع از آزادی، پاسداری از فرصت، پشتیبانی از حقوق بشر و آزادی‌های اساسی، احترام به حاکمیت قانون، و رفتار کرامت‌‌آمیز با همه – بنا شده است. وی همچنین وعده داده است که مشارکت آمریکا در سطح بین المللی را بازگرداند و رهبری ما را در رابطه با برانگیختن اقدامات جهانی در زمینه چالش‌های مشترک، تجدید کند. ما آن مسئولیت را بر عهده گرفته‌ایم تا آن ارزش‌ها را – در روابط دوجانبه و چندجانبه خود و در سازمان ملل متحد – به نحوی خستگی‌ناپذیر پیگیری و ترویج کنیم.

امروز من می‌توانم اعلام کنم که ایالات متحده برگزیده شده است تا در دوره بعدی شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد که از سال 2022 آغاز می‌شود، خدمت کند.

ما سخت تلاش خواهیم کرد تا اطمینان یابیم که این شورا برترین آرمان‌های خود را پاس می‌دارد و از کسانی که با بی‌عدالتی و استبداد در جهان می‌جنگند، بهتر پشتیبانی می‌کند. مسیر پشتیبانی از حقوق بشر و آزادی‌‌های اساسی آکنده از چالش خواهد بود. ایالات متحده متعهد می‌شود که در هر فرصتی، با هر کشور و همه کشورهایی که به ما می‌پیوندند، با ثبات قدم این پیگیری را ادامه دهد.

این شورا با مستند کردن جنایات با هدف پاسخگو کردن مجرمان، نقش مهمی را در پشتیبانی از حقوق بشر و آزادی‌های اساسی ایفا می‌کند. این مرکز توجه خود را بر شرایط اضطراری و بحران‌های حقوق بشری در حال ظهور متمرکز می‌کند و اطمینان می‌یابد جایی وجود دارد که حرف آنها که صدایی ندارند، شنیده شود. این شورا انجمنی را فراهم می‌کند که در آن ما قادریم در مورد راه‌هایی که ما و شرکایمان می‌توانیم بهبود پیدا کنیم، گفت‌‌و‌گو‌های آشکاری داشته باشیم. در همین حال، این [شورا] دچار کاستی‌های جدی است که از آن جمله می‌توان به تمرکز نامتناسب بر اسرائیل و عضویت چندین کشور با سوابق هولناک در زمینه حقوق بشر، اشاره کرد. ما باید به اتفاق هم با تلاش‌های انجام شده برای تضعیف و شکست دادن آرمان‌هایی که شورای حقوق بشر بر اساس آنها بنیان نهاده شده است – از جمله این که همه افراد دارای حقوق انسانی هستند و حکومت‌‌ها موظفند از آن حقوق محافظت کنند – مقابله کنیم.

من می‌خواهم از کشورهای عضو سازمان ملل متحد که به ایالات متحده این فرصت را دادند که بار دیگر در شورای حقوق بشر خدمت کند، ‌سپاسگزاری کنم. ما مشتاقانه منتظر پرداختن به کارهای آینده با شرکای بین المللی خود برای محافظت، دفاع، و ارتقاء حقوق بشر و فعالیت این شورا در سطح جهانی هستیم.


برای مشاهده محتوای اصلی: https://www.state.gov/election-of-the-united-states-to-the-un-human-rights-council-hrc

این ترجمه‌ها جهت رفاه خواننده ارائه شده‌اند و فقط باید متن اصلی انگلیسی را معتبر دانست.

U.S. Department of State

The Lessons of 1989: Freedom and Our Future