An official website of the United States Government Here's how you know

Official websites use .gov

A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

Secure .gov websites use HTTPS

A lock ( ) or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites.

وزارت امور خارجه ایالات متحده
دفتر سخنگو
بیانیه مطبوعاتی آنتونی جی. بلینکن، وزیر امور خارجه
۱۹ اکتبر ۲۰۲۲

یک سال پیش در چنین روزی نیروهای حوثی به محوطه‌ مجتمعی که تا قبل از تعلیق فعالیت سفارت ایالات متحده در صنعا، یمن، در سال ۲۰۱۵ مورد استفاده این سفارتخانه بود، وارد شدند و کارکنان محلی را بی هیچ دلیل بازداشت کردند. تا امروز، دوازده کارمند کنونی و سابق ایالات متحده و سازمان ملل متحد همچنان در بازداشت به سر می‌برند. اکثر آنها هیچ‌گونه تماسی با خانواده‌هایشان نداشته‌اند و یک نفرشان اوایل امسال در بازداشت درگذشت.

تداوم بازداشت این کارمندان یمنی نشان‌دهنده بی‌اعتنایی فاحش به هنجارهای دیپلماتیک و اهانت به کل جامعه بین‌المللی است. ایالات متحده بی‌وقفه به تلاش‌های دیپلماتیک برای آزادی آنها ادامه خواهد داد و با شرکای بین‌المللی خود همکاری خواهد کرد. این اقدامات همچنین تمایل حوثی‌ها را برای بازگشت یمن به شرایط صلح زیر سوال می‌برد. شورای امنیت سازمان ملل متحد نیز مانند کنگره ایالات متحده و بسیاری دیگر از شرکای بین‌المللی این اقدامات حوثی‌ها را به شدت محکوم کرده است.

ایالات متحده نسبت به پیشبرد راه‌حلی پایدار برای درگیری یمن و تضمین امنیت کسانی که به دولت ایالات متحده خدمت می‌کنند، متعهد است. من از حوثی‌ها می‌خواهم که این شهروندان یمنی را آزاد کنند، آنها را نزد خانواده‌هایشان بازگردانند، و به این ترتیب تعهدشان را به صلح برای مردم یمن و تمایل‌شان به مشارکت در دولتی که در آینده به حاکمیت قانون احترام می‌گذارد، نشان دهند.


برای مشاهده محتوای اصلی: https://www.state.gov/one-year-of-detention-for-our-locally-employed-staff-in-sanaa/

این ترجمه‌ها جهت رفاه خواننده ارائه شده‌اند و فقط باید متن اصلی انگلیسی را معتبر دانست.

U.S. Department of State

The Lessons of 1989: Freedom and Our Future