An official website of the United States Government Here's how you know

Official websites use .gov

A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

Secure .gov websites use HTTPS

A lock ( ) or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites.

وزارت امور خارجه ایالات متحده
دفتر سخنگو
بیانیه آنتونی جی. بلینکن، وزیر امور خارجه ایالات متحده
۲۶ مارس ۲۰۲۲

ایالات متحده قصد دارد ۱۰۰ میلیون دلار دیگر را در قالب کمک‌های امنیتی غیرنظامی با هدف بهبود بخشیدن به ظرفیت وزارت امور داخلی اوکراین به منظور تامین امنیت مرزی ضروری، تداوم فعالیت‌های اجرای قانون مدنی، و محافظت از زیرساخت‌های حساس دولتی در برابر حمله از قبل برنامه‌ریزی شده، بدون تحریک قبلی، و بدون توجیه پوتین، رئیس‌جمهوری روسیه، ارائه کند.

این افزایش بودجه سبب تداوم جریان مستمر ارائه تجهیزات محافظتی شخصی، تجهیزات میدانی، تجهیزات تاکتیکی، تجهیزات پزشکی، خودروهای زرهی، و تجهیزات ارتباطی برای سرویس نگهبانی مرزی دولتی اوکراین و پلیس ملی اوکراین خواهد شد. افسران اجرای قانون اوکراینی با استفاده از کمک‌های حیاتی دولت ایالات متحده، نقش مهمی را در نجات قربانیان حمله بی‌رحمانه دولت روسیه، هدایت کاروان‌های افراد آواره شده در نتیجه این حملات و محافظت از آنها، و تامین ایمنی مناطق غیرنظامی که در نتیجه بمباران بی‌رحمانه و ویرانگر دچار از هم پاشیدگی شده‌اند، ایفا می‌کنند.

ایالات متحده همچنان در کنار جامعه کشورهای حامی مردم و دولت اوکراین، که در حال دفاع از دموکراسی و کشورشان هستند، ایستاده است. ما کماکان از پوتین می‌خواهیم که به خشونت‌ها پایان دهد، نیروهایش را – از جمله افرادی را که مرتکب جنایات جنگی شده‌اند – مهار کند، و مسیر صلح و دیپلماسی را برگزیند. ما نسبت به پیگیری بازخواست در رابطه با جنایات جنگی و جرایم دیگر با استفاده از همه ابزارهای موجود، از جمله پیگرد کیفری، متعهد هستیم.


برای مشاهده محتوای اصلی: https://www.state.gov/100-million-in-new-u-s-civilian-security-assistance-for-ukraine/

این ترجمه‌ها جهت رفاه خواننده ارائه شده‌اند و فقط باید متن اصلی انگلیسی را معتبر دانست.

U.S. Department of State

The Lessons of 1989: Freedom and Our Future