An official website of the United States Government Here's how you know

Official websites use .gov

A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

Secure .gov websites use HTTPS

A lock ( ) or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites.

وزارت امور خارجه آمریکا
دفتر سخنگو
بیانیه آنتونی جی. بلینکن، وزیر امور خارجه ایالات متحده
۱۲ مارس ۲۰۲۲

مردم اوکراین در حالی که از کشور خود در برابر تهاجم از پیش برنامه‌ریزی شده، بدون تحریک قبلی، و فاقد توجیه روسیه به کشورشان دفاع می‌کنند، الهام‌بخش جهان هستند. ایالات متحده و هم‌پیمانان و شرکای ما، در همبستگی با مردم و دولت اوکراین، در برابر تجاوزگری کرملین ایستاده‌اند.

من امروز، با استفاده از اختیارات اضافی ارائه شده در قطعنامه تمدیدی و بنا بر توصیه رئیس جمهوری، فوراً مجوز چهارمین برداشت ریاست جمهوری تا سقف ۲۰۰ میلیون دلار برای کمک نظامی اضافی به منظور دفاع از اوکراین را صادر کردم. این بسته شامل کمک‌های دفاعی بیشتر به منظور کمک به اوکراین جهت مقابله با تهدیدات زرهی، هوابرد، و سایر تهدیدات فراروی آن کشور خواهد بود. با این برداشت، مجموع کمک‌های امنیتی ارائه شده توسط ایالات متحده به اوکراین از آغاز کار این دولت تاکنون به بیش از ۱.۲ میلیارد دلار می‌رسد.

ما به نیروهای مسلح اوکراین و همه شهروندان اوکراینی که با مهارت عالی، عزم آهنین، و دلاوری شگرف از کشور خود دفاع می‌کنند، درود می‌فرستیم. آمریکا و متحدانش از تلاش‌های آن‌ها برای دفاع از کشورشان و محافظت از هموطنان خود پشتیبانی می‌کنند و از روسیه می‌خواهند درک کند که زور هرگز روحیه اوکراین را شکست نخواهد داد. ما نسبت به حاکمیت ملی و تمامیت ارضی اوکراین متعهدیم و به ارائه پشتیبانی‌های مورد نیاز اوکراین ادامه خواهیم داد.

ما همچنین به ارائه کمک‌های بشردوستانه به افراد نیازمند و پشتیبانی از مبارزه مردم اوکراین برای کشورشان از طریق ارائه کمک‌های امنیتی و اقتصادی ادامه خواهیم داد. جامعه بین المللی یکپارچه و مصمم است که پوتین را پاسخگو کند.


برای مشاهده محتوای اصلی: https://www.state.gov/200-million-in-new-security-assistance-for-ukraine/

این ترجمه‌ها جهت رفاه خواننده ارائه شده‌اند و فقط باید متن اصلی انگلیسی را معتبر دانست.

U.S. Department of State

The Lessons of 1989: Freedom and Our Future